Fiat Nuova Panda, 1.2 benzina dynamic,

5 porte, a/c, v/e, c/c, idro, radio,

44kw 60cv.